Space

Prevádzkové pravidlá poskytovania služieb

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB ELEKTRONICKÝMI PROSTRIEDKAMI

§ 1.

Tento prevádzkový poriadok je vypracovaný podľa článku 8 ods. 1 bod 1 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 144, č. 1204, v znení neskorších predpisov). Prevádzkový poriadok určuje najmä: druhy a rozsah služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami, podmienky poskytovania služieb elektronickými prostriedkami vrátane: technických požiadaviek potrebných na spoluprácu s informačným systémom používaným Poskytovateľom služieb, zákaz pre Príjemcu služieb dodávať nezákonný obsah, podmienky uzatvárania a ukončovania zmlúv o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami, postup pri reklamáciách v oblasti poskytovania služieb elektronickými prostriedkami.

§ 2

Definícia

Na účely tohto prevádzkového poriadku majú nasledujúce pojmy tento význam:

 1. Poskytovateľ služieb - spoločnosť KAN s ručením obmedzeným so sídlom v Kleosine na ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Białystoku, XII. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000187613; s číslom DIČ: 9661319453; so základným kapitálom vo výške:
 2. 350 000,00 PLN, Príjemca služby - fyzická osoba, právnická osoba alebo iná organizačná jednotka, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť a ktorá využíva Služby poskytované Poskytovateľom služby prostredníctvom Internetových stránok, Webová stránka - webová stránka Poskytovateľa služby umiestnená na internetovej adrese http://pl.kan-therm.com/, ako aj jej súčasti.
 3. Služby - služby poskytované Poskytovateľom služieb v prospech Príjemcov služieb elektronickými prostriedkami, uvedené v § 4 ods. 1 Prevádzkového poriadku; Osobné údaje - údaje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len: „GDPR“).
 4. Heslo - postupnosť písomných a číselných znakov a/alebo špeciálnych znakov zvolená Príjemcom služby počas Registrácie, ktorá je potrebná na to, aby sa Príjemca služby mohol prihlásiť do Účtu na Internetových stránkach.
 5. Účet - miesto na Internetových stránkach, ktoré je prístupné konkrétnemu Príjemcovi služieb po Registrácii a ktoré umožňuje využívanie služieb uvedených v Prevádzkovom poriadku.
 6. Login - e-mail Príjemcu služby potrebná na prístup k účtu, ktorú Príjemca služby uviedol počas Registrácie.
 7. Prevádzkové pravidlá - tieto Prevádzkové pravidlá, ktoré opisujú pravidlá poskytovania služieb elektronickými prostriedkami na Internetových stránkach Poskytovateľom služieb a pravidlá používania týchto služieb Príjemcami služieb.
 8. Registrácia - dobrovoľná činnosť Príjemcu služby, ktorá spočíva vo vytvorení Účtu na Internetových stránkach. Registrácia na Stránke je bezplatná.

§ 3.

 1. Podmienky prístupu k Službám Aby mohol Príjemca služieb správne používať Webové stránky, musí dodržiavať technické podmienky uvedené nižšie:
  1. prístup k internetovej sieti, internetový prehliadač, ktorý pracuje so súbormi cookie, JavaScript a Flash.

§ 4.

 1. Druhy, povaha a rozsah Služieb Poskytovateľ služieb poskytuje v prospech Príjemcu služieb tieto Služby:
  1. prístup k všeobecne dostupnému obsahu umiestnenému na Webových stránkach, správa Účtu a prístup k nemu, prístup k panelu na správu školení, registrácia na školenia organizované Poskytovateľom služieb, registrácia na podujatia organizované Poskytovateľom služieb, zasielanie obchodných informácií elektronicky.
 2. Služba prístupu k všeobecne prístupnému obsahu, ktorý sa nachádza na Internetových stránkach, spočíva v umiestnení Internetových stránok na verejne prístupné zdroje Internetovej siete, aby každý používateľ siete, ktorý má záujem, mohol kedykoľvek získať prístup k obsahu Internetových stránok. Túto službu možno využívať anonymne.
 3. Uzavretie zmluvy o poskytovaní Služieb sa uskutoční:
  1.  
  2. v súvislosti so Službou prístupu k všeobecne dostupnému obsahu nachádzajúcemu sa na Internetových stránkach; prístup Príjemcu služby na Internetové stránky, v súvislosti so Službou správy a prístupu k Účtu - vykonanie Registrácie, v súvislosti so Službou prístupu k administračnému panelu - vykonanie Registrácie, v súvislosti so Službou registrácie na školenie - vyplnenie registračného formulára na školenie, zaškrtnutie požadovaných polí a kliknutie na tlačidlo schválenia (napr.
  3. „Odoslať“), pokiaľ ide o Službu registrácie na podujatie - vyplnenie registračného formulára na podujatie, zaškrtnutie požadovaných polí a kliknutie na schvaľovacie tlačidlo (napr. „Odoslať“), pokiaľ ide o Službu zasielania obchodných informácií - vyplnenie príslušného formulára, dobrovoľný súhlas so zasielaním obchodných informácií elektronickou formou a kliknutie na schvaľovacie tlačidlo (napr. „Odoslať“, „Objednávam“).
 4. Poskytovanie Služby prístupu k všeobecne dostupnému obsahu umiestnenému na Internetových stránkach nevyžaduje Registráciu. Táto služba sa poskytuje počas trvania prístupu Príjemcu služby k všeobecne dostupnému obsahu, ktorý sa nachádza na Interentových stránkach.
 5. Poskytovanie Služby vedenia Účtu a prístupu k nemu - Registrácia si vyžaduje dokončenie procesu Registrácie. Príjemca služby dokončí Registráciu vyplnením registračného formulára, ktorý je k dispozícii na Internetových stránkach, zaškrtnutím požadovaných polí a kliknutím na schvaľovacie tlačidlo (napr. „Odoslať“, „Vytvoriť účet“). Po vykonaní vyššie uvedených úkonov bude na e-mailovú adresu Príjemcu služby odoslané potvrdenie o registrácii a aktivačný odkaz, ktorý potvrdí správnosť e-mailovej adresy.
 6. Len Príjemca služieb, ktorého údaje boli uvedené v registračnom formulári počas Registrácie, je oprávnený používať Služby a mať prístup k Účtu. Príjemcovi služby je zakázané používať Účty iných Príjemcov služby a sprístupňovať svoje vlastné konto iným Príjemcom služby alebo iným tretím stranám.
 7. Príjemca služby je povinný zachovávať dôvernosť Login a Heslo.
 8. Pri každom prihlásení Príjemcu služby do Účtu sa vyžaduje Login a Heslo.
 9. Login musí byť aktívna e-mailová adresa, ktorú má Príjemca služby právo používať.
 10. Heslo musí pozostávať minimálne z 8 písomných a číselných znakov a/alebo špeciálnych znakov.
 11. Príjemca služby môže zmeniť heslo na úrovni Účtu alebo pomocou funkcie „Zabudnuté heslo“, ktorá je k dispozícii na prihlasovacej stránke Účtu.
  1. Účet má tieto funkcie: správa Účtu, používanie Služieb.
 12. Služba vedenia Účtu sa poskytuje na dobu neurčitú. Príjemca služby má právo kedykoľvek požiadať o odstránenie Účtu. Príjemca služby môže nahlásiť žiadosť o odstránenie Účtu e-mailom na e-mailovú adresu Poskytovateľa služby. Odstránenie Účtu znamená ukončenie zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou.
  1. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo pozastaviť, zrušiť alebo obmedziť funkcie Účtu (rozsah poskytovaných služieb), a to najmä: v prípadoch uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, v prípade, že Príjemca služieb používa Účet alebo iné Služby spôsobom, ktorý je v rozpore s týmto Prevádzkovým poriadkom.
 13. V prípade, že dôvodom prerušenia alebo obmedzenia funkčnosti Účtu je používanie účtu spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanoveniami Prevádzkového poriadku, plná funkčnosť Účtu môže byť obnovená na žiadosť Príjemcu služby a až po tom, ako Príjemca služby ukončí takúto činnosť a odstráni dôsledky takejto činnosti v rozsahu a spôsobom určeným Poskytovateľom služby.
 14. Prístup služby k panelu riadenia školení  ;spočíva v umožnení prístupu Príjemcu služby k modulu panelu správy, ktorý slúži na správu školení organizovaných Poskytovateľom služby, prístup je možný po prihlásení sa Príjemcu služby do Účtu. Služba prístupu k panelu správy školenia sa poskytuje na dobu neurčitú, nie však dlhšie, ako sa poskytuje služba prístupu k Účtu.
 15. Na registráciu na školenie organizované Poskytovateľom služieb je Príjemca služieb povinný vyplniť registračný formulár na školenie, zaškrtnúť požadované polia a kliknúť na tlačidlo schválenia (napr. „Odoslať“).
  1. V rámci poskytovanej Služby registrácie na školenie môže Poskytovateľ služby zasielať na e-mailovú adresu Príjemcu služby: informácie o zmene termínu školenia, oznámenie o zrušení školenia, certifikát o účasti, dodatočné školiace materiály.
 16. Zmluva o poskytovaní Služby registrácie na školenie sa ukončí v okamihu jeho splnenia.
 17. Na registráciu na podujatie organizované Poskytovateľom služieb je Príjemca služieb povinný vyplniť registračný formulár podujatia, zaškrtnúť požadované políčka a kliknúť na tlačidlo schválenia (napr. „Odoslať“). Zmluva o poskytovaní Služieb sa ukončí v okamihu jej splnenia.
 18. Ak si chce Príjemca služieb objednať u Poskytovateľa služieb zasielanie obchodných informácií elektronickými prostriedkami, je povinný vyplniť príslušný formulár, vyjadriť dobrovoľný súhlas so zasielaním obchodných informácií elektronickými prostriedkami a kliknúť na schvaľovacie tlačidlo (napr. „Odoslať“, „Objednávam“).
 19. Príjemca služieb môže kedykoľvek zrušiť prijímanie obchodných informácií elektronickými prostriedkami. Na tento účel musí Príjemca služieb zaslať Poskytovateľovi služieb e-mailovú správu, ktorá znamená ukončenie zmluvy o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami.

Služba sa poskytuje na dobu neurčitú. Služby sa poskytujú v prospech príjemcov služby bezplatne. § 5.

  1. Povinnosti Príjemcu služby Príjemca služby, ktorý využíva Služby, je povinný najmä: používať Internetové stránky tak, aby nenarušoval jej fungovanie, a to predovšetkým používaním určeného softvéru alebo zariadení (najmä neoprávnených zariadení v zmysle ustanovení zákona z 5.
  2. júla 2002 o ochrane niektorých služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami založenými na podmienenom prístupe alebo spočívajúcich v podmienenom prístupe, Zbierka zákonov č. 126, položka 1068, v znení neskorších predpisov), používať Služby spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami právnych predpisov platných na území Poľskej republiky, ustanoveniami Prevádzkového poriadku, ako aj všeobecnými zásadami používania Internetovej siete a dobrými mravmi.
 1. Za neoprávnené používanie Služieb sa považuje akákoľvek vedomá alebo nevedomá činnosť  Používateľa, ktorá vedie k porušeniu Prevádzkového poriadku, dobrého mena Poskytovateľa služieb, tretích strán a porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.
  1. Za nepovolené sa považujú najmä tieto činnosti: činnosti, ktoré vedú k porušeniu osobného vlastníctva iných osôb, porušenie práv duševného vlastníctva tretích strán, porušenie obchodného tajomstva tretích strán, konanie nekalej konkurencie, diskriminácia alebo nabádanie na diskrimináciu na akomkoľvek základe, nabádanie alebo presviedčanie na akékoľvek činnosti, ktoré sú v rozpore so zákonom.
  1. V prípade porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení odsekov 1 - 2 vyššie je Poskytovateľ služby oprávnený: požiadať Príjemcu služby o odstránenie obsahu, ktorý je v rozpore so zákonom, odstrániť - bez predchádzajúceho upozornenia alebo žiadosti - obsah, ktorý je v rozpore so zákonom, zablokovať Príjemcovi služby prístup na Internetové stránky alebo k iným Službám, odmietnuť ďalšie poskytovanie Služieb Príjemcovi služby.
 2. Používanie Služieb Príjemcom služieb môže vyžadovať, aby ste poskytli svoje osobné údaje. Zásady spracovania osobných údajov Príjemcu služby na strane Poskytovateľa služby sú opísané v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú v záložke pod názvom Zásady ochrany osobných údajov.


Príjemca služieb je povinný poskytnúť len pravdivé údaje a tiež, ktoré môže mať k dispozícii a ktorých poskytnutie alebo následné použitie v rámci služieb pri bežnej činnosti neporušuje práva tretích osôb. § 6.

 1. Zodpovednosť Príjemca služby vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie bezpečného poskytovania Služieb elektronickou formou.
 2.       Poskytovateľ služby zodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho fungovania jednotlivých Služieb, ktoré je dôsledkom udalosti nezávislej od činnosti Poskytovateľa služby, Poskytovateľ služby nezodpovedá za škody, ktoré sú spôsobené činnosťou alebo ; jej zanechaním Príjemcom služby, najmä ; jeho nesprávnym používaním ; Služieb alebo ; používaním Služieb spôsobom, ktorý nie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo Právnym poriadkom.
 3. Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za stratu údajov spôsobenú vonkajšími faktormi (napr. zariadenie, softvér, pripojenie atď.) alebo inými okolnosťami, ktoré Poskytovateľ služieb nemôže ovplyvniť.
 4. Príjemca Služieb je zodpovedný za obsah a náplň správ zasielaných prostredníctvom Služieb, ktoré sú mu sprístupnené.
 5.        Príjemca Služieb ; je ; zodpovedný ; za ; činnosti ; vykonávané ; po prihlásení sa do Služieb, ktoré sú mu sprístupnené, použitím svojich prihlasovacích údajov (login a heslo).
 6.          Poskytovateľ služby ; nezodpovedá za obsah správ ani za škody, ktoré ; môžu ; vzniknúť ; v ; súvislosti ; s činnosťou ; Príjemcov služby, ktorá je v rozpore ; so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo Prevádzkovým poriadkom.

V súlade s plne uplatniteľnými právnymi predpismi je celková a absolútna zodpovednosť Poskytovateľa služieb za náhradu škody voči Príjemcovi služieb v súvislosti s poskytovaním Služieb bez ohľadu na právny základ zodpovednosti obmedzená výlučne na škody, ktoré Príjemca služieb skutočne utrpel (damnum emergens). § 7.

 1.       Právo na duševné vlastníctvo Autorské majetkové práva všetkých textových a grafických prvkov, fotografií, aplikácií a databáz ; Poskytovateľa služieb ; a ; jednotlivých ;služieb ; najmä: zdrojového kódu stránky, grafických ; prvkov, hárkov, formulárov, skriptov a animácií je vyhradené v prospech Poskytovateľa služieb a podlieha právnej ochrane, najmä na základe ustanovení zákona 4. februára 1994 o autorskom práve a súvisiacich právach (t. j. Úradný vestník z roku 2006, č.
 2.  631, v znení neskorších predpisov) a ustanovení zákona z 30. júna 2000 o priemyselnom vlastníctve (t. j. Zbierka zákonov z roku 2003, č. 119, č. 1117, v znení neskorších predpisov). Na rozmnožovanie a šírenie poskytnutých materiálov je potrebný predchádzajúci súhlas Poskytovateľa služieb. Príjemca služieb má právo používať obsah poskytovaných Služieb a súčasti Služieb výlučne v súlade s podmienkami stanovenými v Prevádzkovom poriadku a vo výhrade na účely používania ; Služby.

§ 8.

 1. Informácie o spracovaní súborov cookie Na zabezpečenie plnej funkčnosti Internetových stránok môžu byť v počítači alebo inom koncovom zariadení Príjemcu služby uložené a sprístupnené malé súbory cookie. Zásady používania súborov cookie nájdete v záložke Zásady ochrany osobných údajov.

§ 9.

 1.      
 2. Reklamačný proces Reklamácie týkajúce sa technických aspektov prevádzky Služieb, ako aj iných ; ; záležitostí ; ; súvisiacich so Službami je možné zasielať na e-mailovú adresu: [email protected] alebo písomne - na adresu Poskytovateľa služieb. Reklamácie je potrebné podať najneskôr do 7 (siedmich) dní odo dňa, kedy vznikol dôvod sťažnosti.
 3.  Každá reklamácia by mala obsahovať stručný opis problému, ktorý je dôvodom reklamácie, dátum a čas, kedy k nemu došlo, a identifikáciu Príjemcu služby (vrátane poštovej adresy a e-mailovej adresy). Poskytovateľ služby vynaloží maximálne úsilie na preskúmanie reklamácie do 14 (štrnástich) ; dní od ich doručenia.         Poskytovateľ služieb bezodkladne ; informuje sťažovateľa o výsledku preskúmania reklamácie; prostredníctvom ; elektronickej ; pošty na ; e-mailovú ; adresu ; uvedenú v reklamácii.
 4.  Reklamácie, ktoré neobsahujú informácie uvedené v odseku 3 vyššie, alebo sú predložené po termíne uvedenom v odseku 2 tohto oddielu, nebudú posúdené.

§ 10.

 1. Záverečné ustanovenia Obsah Prevádzkového poriadku sa môže meniť, najmä v prípade zmeny rozsahu a spôsobu poskytovania služieb ponúkaných elektronickými prostriedkami, zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré majú vplyv na obsah Prevádzkového poriadku, alebo v prípade potreby opravy zrejmých chýb alebo preklepov, doplnenia nedostatkov alebo nejasností v Prevádzkovom poriadku, ktoré nemožno odstrániť výkladom jeho ustanovení.
 2. V prípade zmeny Prevádzkového poriadku bude táto zmena doručená príjemcovi služby prostredníctvom Internetových stránok, kde bude zverejnená. Používateľ bude informovaný aj o všetkých zmenách e-mailovej adresy uvedenej v registračnom formulári. V prípade, že Príjemca služby nesúhlasí s novým obsahom Prevádzkového poriadku, je povinný o tejto skutočnosti informovať Poskytovateľa služby e-mailom na adresu: [email protected] do 14 dní odo dňa informovania o zmene Prevádzkového poriadku. Nesúhlas so zmenou bude mať za následok okamžité ukončenie služby Newsletter. V prípade, že sa na základe tohto prevádzkového poriadku uzatvárajú zmluvy trvalého charakteru, zmenený Prevádzkový poriadok je pre Príjemcu služieb záväzný za predpokladu, že boli splnené požiadavky stanovené v článku 384 Občianskeho zákonníka, t. j. že Príjemca služieb bol o zmenách riadne informovaný a nevypovedal zmluvu do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia.
 3. Zmluva o poskytovaní služieb, ktoré nevyžadujú registráciu, zaniká v dôsledku ukončenia používania služby Príjemcom služby.
 4. Zmluvu o poskytovaní služieb, ktoré vyžadujú registráciu, uzatvorenú na dobu neurčitú, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán kedykoľvek vypovedať s výpovednou lehotou 1 mesiac.
 5. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahuje Prevádzkový poriadok, sa uplatňujú všeobecne platné ustanovenia poľského práva a prípadné spory riešia príslušné poľské súdy.
 6. Tento Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť 4. januára 2021.

Nastavenia súborov cookie

Súbory cookie používame na poskytovanie rôznych služieb, ich neustále zlepšovanie, zobrazovanie reklám na základe vašich preferencií na našich webových stránkach a na sprístupnenie funkcií sociálnych sietí. Niektoré súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie našej webovej stránky a na to, aby ste mohli používať jej funkcie. S vaším súhlasom používame aj analytické súbory cookie na zlepšenie našich webových stránok a marketingové súbory cookie na zobrazovanie reklám a obsahu na našich webových stránkach. Ďalšie informácie o súboroch cookie a ich používaní.
Kliknutím na „Súhlasím so všetkým“ súhlasíte s používaním všetkých súborov cookie. Kliknutím na „Nastaviť súbory cookie“ si môžete vybrať, s ktorými súbormi cookie súhlasíte. Nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť alebo svoj súhlas odvolať.

Nastavenia súborov cookie

Tento nástroj pomáha vybrať a deaktivovať rôzne tagy/trackery/analytické nástroje používané na tejto internetovej stránke.