Space

Všeobecné obchodní podmínky

ČLÁNEK 1.
OBECNÁ USTANOVENÍ, DEFINICE.

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky KAN Sp. z o.o. (s. r. o.) na základě čl. 384 občanského zákoníku, Strany schválily, jsou pro ně závazné a představují součást kupní smlouvy, pokud nebude uvedeno jinak.

1.2 Pokud nebude uvedeno jinak, pojmy použité ve Všeobecných obchodních podmínkách budou mít následující význam:
a) VOP – tyto Všeobecné obchodní podmínky,
b) Kupní smlouva – smlouva, jejímž předmětem je prodej Produktů, uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě Objednávky, kterou zaslal Kupující a přijal Prodávající podle těchto VOP, včetně Smlouvy o spolupráci,
c) Prodávající – KAN Sp. z o.o. se sídlem v Kleosině, adresa: ul.Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin,
d) Kupující – subjekt, který posílá Objednávku a je Stranou Kupní smlouvy,
e) Produkty - rozumí se tím výrobky a zboží, které prodává Prodávající (KAN sp. z o.o.),
f) Objednávka – označuje objednávku na prodej Produktů, kterou zaslal Kupující Prodávajícímu podle těchto VOP,
g) Dokumentace Produktů - dokumentace, která obsahuje podrobný popis všech důležitých parametrů a vlastností Produktů, především technický, technologický a kvalitativní popis Produktů spolu s technickými specifikacemi, vzorci, vzorky, komponenty a Právy duševního vlastnictví,
h) Práva duševního vlastnictví – jsou to veškeré formy duševního vlastnictví chráněné na území Polské republiky a v zahraničí týkající se Produktů nebo Prodávajícího, včetně autorských práv, ochranných známek, patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, know-how spojeného s Produkty, včetně výrobního procesu Produktů, včetně Produktů vyráběných nebo dodávaných jinými subjekty z kapitálové skupiny Prodávajícího,
i) Ceník – závazný prro Strany seznam cen Produktů,
j) Strany – Strany Kupní smlouvy (Kupující a Prodávající).

1.3 Tyto VOP se týkají všech Kupních smluv a také všech objednávek, které Kupující pošle Prodávajícímu a rovněž všech nabídek, které Prodávající Kupujícímu pošle, aby mu posílal poptávky a Objednávky na Produkty.

1.4 Prodávající může VOP upravovat, měnit nebo přestat některá jejich ustanovení používat. Změny VOP jsou pro Kupujícího závazné od data jejich doručení Kupujícímu ve stejné formě a stejným způsobem, jakým mu byly doručeny tyto VOP.

1.5 V případě neshod mezi obsahem VOP a obsahem Kupní smlouvy nebo podrobných příloh ke Kupní smlouvy, přednost před VOP má obsah Kupní smlouvy a její podrobné přílohy.

1.6 Tímto se výslovně vylučují veškeré odkazy na všeobecné podmínky Kupujícího.

1.7 V případě, kdy v Kupní smlouvě budou dohodnuty podmínky INCOTERMS, pak úpravy VOP, které se liší od stanovených podmínek INCOTERMS budou mít přednost, pokud se Strany v Kupní smlouvě nedomluví jinak.

1.8 Obsah těchto VOP byl zveřejněný na internetových stránkách Prodávajícího na adrese: www.kan-therm.com

1.9 VOP se nepoužijí pro prodej Produktů, pokud je Kupující fyzická osoba, která si pořizuje věci za účelem, který není spojen s jejím podnikáním ani pracovní činností (spotřebitel).

2.0 Informace uvedené na internetových stránkách Prodávajícího nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku, ale výzvu k zasílání objednávek.

ČLÁNEK 2.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU(Ů).

Charakteristika Produktu(ů) je uvedená v Dokumentaci Produktů.

ČLÁNEK 3.
OBJEDNÁVKY.

3.1 Prodej Produků bude probíhat výhradně na základě Objednávek, které Kupující pošle Prodávajícímu způsobem uvedeným Článku 3.2 a 3.3. níže.

3.2 Objednávky bude zasílat Kupující e-mailem, písemně nebo faxem.

3.3 Objednávky budou realizovány pod podmínkou, že Prodávající potvrdí přijetí Objednávky během 5 pracovních dní od jejího obdržení v souladu s požadavky uvedenými v Článku 3.2. V případě, kdy Prodávající nebude schopný Objednávku realizovat z důvodu, že nemá objednaný sortiment Produktů nebo z jiných důvodů, pak o tom bude informovat Kupujícího za účelem úpravy Objednávky. Na úpravu Objednávky se použijí ustanovení Článku 3.2. a 3.3.

3.4 Dodávky Produktů budou realizované jednorázově nebo po částech podle harmonogramu uvedeného v Objednávce. Datum jednorázové dodávky Produktů je datum uvedené v Objednávce, které potvrdil Prodávající. V případě realizace dodávek po částech, datum dodávky Produktů bude datum uvedené v harmonogramu v Objednávce, který potvrdí Prodávající.

3.5 Pokud dodávka Produktů nemůže být zcela nebo částečně včas uskutečněná, pak je Prodávající povinen neodkladně o této skutečnosti informovat Kupujícího a domluvit s ním nový termín dodávky. Odvolání (anulování) objednávky vždy vyžaduje písemný souhlas Prodávajícího.

ČLÁNEK 4.
LOGISTICKÉ MINIMUM A ZAJIŠTĚNÍ.

4.1 Prodávající může kdykoliv zavést logistické minimum na hodnotu nebo množství Produktů, které musí Kupující musí splnit v oblasti hodnoty nebo množství. 

ČLÁNEK 5.
PŘEVZETÍ PRODUKTŮ.

5.1 Vydání objednaných Produktů a jejich převzetí ze strany Kupujícího proběhne na místě uvedeném v Objednávce a pokud tam není uvedené, pak ve skladu Prodávajícího v Białystoku.

5.2. V případě, že si Kupující neodebere Produkty ve stanoveném termínu, má Prodávající právo naúčtovat Kupujícímu veškeré náklady spojné s uskladněním a dodáním Produktů.

5.3 Datum dodávky Produktů je datum podpisu dokumentu výdejky a/nebo nákladního listu a připojených výdejek k listu nebo specifikace produktů.

K převzetí veškerých rizik a nákladů spojených s Produkty dojde ve chvíli převzetí Produktů, včetně dopravcem bez ohledu na to, kdo ponese náklady na dopravu.

5.4 K převodu vlastnictví Produktů na Kupujícího dojde ve chvíli úhrady ve prospěch Prodávajícího celé ceny Produktů a veškerých pohledávek spojených s realizací Objednávky. Bez ohledu na převod vlastnického titulu Kupující nese celé riziko náhodné ztráty nebo zničení zboží, které se nachází v jeho vlastnictví nebo pod jeho dohledem.

ČLÁNEK 6.
OBCHODNÍ PODMÍNKY.

Podrobné obchodní podmínky budou pokaždé uvedeny v Kupní smlouvě.

ČLÁNEK 7.
CENA.

7.1 Pokud se strany písemně nedomluví jinak, budou na polském trhu produkty prodávané Kupujícímu za ceny uvedené v ceníku platném v den prodeje, který je k dispozici na internetových stránkách nebo v individuální obchodní nabídce zaslané písemně nebo e-mailem. Na jiných trzích než polský budou Produkty prodávané Kupujícímu za ceny uvedené v ceníku určenému pro daný trh nebo v individuální obchodní nabídce zaslané písemně nebo e-mailem.

7.2 Prodávající si kdykoliv vyhrazuje právo na změnu prodejních cen Produktů uvedených v ceníku. Výše uvedené nevyžaduje změnu Kupní smlouvy, pouze informování Kupujícího. Změna cen se nevztahuje na Objednávky zaslané před změnou cen, které Prodávající schválil

7.3 K cenám Produktů uvedených v Ceníku se připočítá DPH ve výši, která platí v den dodávky Produktů.

7.4 Cena nezahrnuje náklady na zajištění a dopravu, ani jiné poplatky z jakéhokoliv titulu, především daně, cla ani jiné veřejnoprávní pohledávky a místní poplatky, které mohou být účtovány v souvislosti s dodávkou, pokud Kupní smlouva nestanoví jinak.

7.5 Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, platba za dodané Produkty proběhne před převzetím Produktů.

7.6 Kupující má právo započíst pohledávky proti pohledávkám Prodávajícího vůči Kupujícímu, které vyplývají z prodejní smlouvy pouze tehdy, pokud jeho nároky vůči Prodávajícímu vyplývají z Kupní smlouvy a jsou potvrzené pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu oprávněného k řešení sporů týkajících se nároků nebo je Prodávající písemně uznal.

ČLÁNEK 8.
DOKUMENTY PRO ZÚČTOVÁNÍ.

8.1 Zúčtovací dokumentem bude faktura vystavená v souladu s faktickým stavem a obecně platnými daňovými předpisy.

8.2 Veškeré platby budou prováděny bezhotovostně, převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře. Za datum úhrady se považuje datum přijetí částky na bankovní účet Prodávajícího.

ČLÁNEK 9.
ZÁRUKA.

9.1 Prodávající ručí za to, že prodané Produkty budou v souladu s Dokumentací Produktů.

9.2 V informacích o Produktech nebo v jiných prospektech, reklamních materiálech, popisech atd. obsažené údaje vycházejí z aktuálního stavu poznání a zkušeností Prodávajícího. Všechny informace je tak potřeba vnímat pouze jako přibližné informace, nikoliv jako informace týkající se kvality a vlastností zboží. Nepředstavují důvod pro žádnou záruku kvality, vlastností nebo odolnosti. Užitečnost Produktů Prodávajícího pro předpokládaný účel použití musí prověřit Kupující.

9.3 Kvalita Produktů dodaných Kupujícímu bude odpovídat požadavkům uvedeným v obecně platných předpisech polského právního řádu.

9.4 Poskytnutá záruka je jedinou a výhradní odpovědností Prodávajícího za vady dodaných Produktů, bez ohledu na to, jestli tato odpovědnost vyplývá ze smlouvy či deliktu a jestli se odpovědnost týká škod nebo ztrát spojených s vadami věci nebo způsobených vadami věci. Prodávající nenese odpovědnost v jiném rozsahu, ani pokud by rozšířená odpovědnost vyplývala z podmínek použitých při prodeji, prohlášení, záruk Kupujícího nebo jiných činností tohoto druhu nebo prohlášení, které vedou k rozšíření odpovědnosti ať už na základě zákona nebo jakéhokoliv jiného právního základu.

9.5 Strany tímto zcela vylučují odpovědnost za vady Produktů, uvedenou v předpisech občanského zákoníku, včetně čl. 609 občanského zákoníku.

ČLÁNEK 10.
REKLAMACE.

10.1 Kupující bude mít právo reklamovat množství nebo kvalitu dodaných Produktů nejpozději v následujících lhůtách:

a) v případě reklamace týkající se množství Produktů, které neodpovídá schválené Objednávce - během 5 pracovních dní od data převzetí Produktů,

b) v případě reklamace týkající se kvality Produktů, která neodpovídá Článku 9 - během 60 dní od data převzetí Produktů,

c) Reklamační protokol pošle Kupující Prodávajícímu poštou, faxem nebo e-mailem ve výše uvedené lhůtě pro podání reklamace. Prodávající přezkoumá reklamaci Kupujícího ve lhůtě 14 dní od data obdržení reklamačního protokolu, o čemž ve výše uvedeném termínu bude informovat Kupujícího poštou, faxem nebo elektronickou cestou.

10.2 V případě zohlednění reklamace Prodávající doplní množstevní nedostatky, opraví nebo nahradí Produkt s kvalitativními vadami Produktem bez vad tak, že Kupujícímu dodá při realizaci další Objednávky dodatečné množství Produktů na základě uznané reklamace.

10.3 Zahájení reklamačního řízení nezbavuje Kupujícího povinnosti uhradit cenu za Produkty, na které se řízení vztahuje.

ČLÁNEK 11. 
VRÁCENÍ.

Vrácení Produktů je možné pouze v obzvlášť odůvodněných případech.

11.2 Vrátit je možné pouze plnohodnotný Produkt, který se nachází v průběžné katalogové nabídce Prodávajícího.

11.3 Vrátit je možné Produkt v neporušených a celých továrních obalech.

11.4 Vrátit není možné:

a) Netypický produkt nebo produkt dodaný na zvláštní objednávku Kupujícího,

b) Produkt zakoupený dříve než před 12 měsíci počítáno od data nákupní faktury.

11.5 Vracený Produkt musí být zabalený a jasně rozdělený na jednotlivé položky.

11.6 Kupující je povinen zajistit vracený produkt na dobu dopravy. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží, k němuž dojde při dopravě do skladu Prodávajícího a které je výsledkem nesprávného zajištění zboží Kupujícím.

11.7 Vrácený Produkt, který nebude splňovat výše uvedené požadavky bude vrácený Kupujícímu na jeho náklady.

11.8 Ten, kdo vrací Produktu, je povinen uvést prodejní dokument (čísla faktur), na jejichž základě proběhl nákup vraceného Produktu.

11.9 Vyúčtování vrácení proběhne ve formě opravné faktury, která bude vystavena k původní kupní faktuře.

11.10 V případě nutnosti přebalení vrácených Produktů ve skladu Prodávajícího, bude Kupujícímu naúčtována částka ve výši 10 % z veškerého zaregistrovaného vráceného zboží.

ČLÁNEK 12.
ODPOVĚDNOST ZA REALIZACI KUPNÍ SMLOUVY.

12.1 Prodávající v žádném případě nebude odpovědný, jestli na základě smlouvy či deliktu (včetně nedbalosti nebo porušení zákonné povinnosti), bez ohled na důvod této odpovědnosti, za: jakoukoliv ztrátu zisku, zisk z realizace obchodního záměru, zisk z uzavření smlouvy, ztrátu vlivu nebo očekávaných úspor, ani za jakékoliv nepřímé škody.

12.2 Prodávající v žádném případě neponese odpovědnost, ať už na základě smlouvy nebo deliktu (včetně nedbalosti nebo porušení zákonné povinnosti), za to, že nesplnění jeho smluvních povinností bude způsobeno okolnostmi spojenými s plněním smluv, které měl uzavřít nebo provést na vlastí účet s ohledem na požadavek nebo pokyn Kupujícího bez ohledu na druh těchto okolností.

12.3 Odpovědnost Prodávajícího vůči Kupujícímu, ať už vyplývá z Kupní smlouvy nebo z deliktů (včetně nedbalosti nebo porušení zákonných povinností) bez ohled na důvod této odpovědnosti je omezena do částky hodnoty Produktu, z něhož vyplývá nárok na nápravu škody a pokud částka vymáhané nápravy škody je nižší než tato suma, pak Prodávající odpovídá do výše škody.

12.4 Omezení odpovědnosti Prodávajícího neznamená vyloučení nebo omezení odpovědnosti za smrt nebo škodu na zdraví způsobenou nedbalostí Prodávajícího nebo osob, za něž Prodávající odpovídá.

ČLÁNEK 13. 

KLAUZULE MLČENLIVOSTI.

Kupující bude považovat všechny informace, které mu budou dodány Prodávajícím nebo jeho jménem na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou za důvěrné. Kupující se zavazuje uchovat v tajnosti důvěrné informace a nešířit tyto informace bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího s výjimkou, kdy je to vyžadováno zákonem nebo příslušným orgánem, a bude používat důvěrné informace výhradně za účelem spojeným s plněním Kupní smlouvy. Veškeré důvěrné informace zůstanou vlastnictvím Prodávajícího a na první výzvu Kupující vrátí Prodávajícímu všechny tyto informace zpracované v písemné formě a nenechá si žádnou jejich kopii.

ČLÁNEK 14.
VYŠŠÍ MOC.

14.1 Ani jedna Strana nebude odpovědná za prodlení a z tohoto prodlení vyplývající další porušení plnění Kupní smlouvy, pokud je toto prodlení způsobené příčinami mimo její kontrolu. V tom případě je Strana oprávněná k příslušného prodloužení času na splnění povinností. V případě působení Vyšší moci (jak je uvedeno níže) Strana, která v důsledku toho je v prodlení nebo utrpěla škody, bude informovat druhou stranu co možná nejrychleji, ale v každém případě během sedmi (7) dní po výskytu této Vyšší moc a uvede, jakého druhu je tato Vyšší moc a její přibližné trvání. V situaci, kdy působení Vyšší moc trvá déle než 14 dní nebo se očekává, že bude trvat déle než 21 dní, pak má Prodávající právo ukončit Kupní smlouvu s účinkem k datu podání tohoto prohlášení Kupujícímu.

14.2 Pojem Vyšší moc bude chápaný jako zahrnující škody nebo prodlení způsobené zákony, předpisy nebo vyhlášky jakékoliv Vlády (de facto nebo de iure), přírodní jevy jako zemětřesení, povodně či požáry, nepokoje, války, stávky, zničení lodí, embargo na přepravu zboží nebo jiné příčiny, velké výpadky elektrické energie, které se nedají předvídat a jsou mimo kontrolu Stran a které zcela nebo částečně pozastavují plnění povinností vyplývajících z Kupní smlouvy.

ČLÁNEK 15.
PRÁVA NA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ.

Všechna řešení, která jsou chráněna jako Práva na duševní vlastnictví, včetně obchodních známek, specifikací, nákresů, informací, forem, zařízení a jiné materiály spojené s Produkty a výrobním procesem Produktů jsou a zůstanou vlastnictvím Prodávajícího nebo subjektu z kapitálové skupiny Prodávajícího. Kupující nemá a nebude mít žádné právo, titul ani podíl na žádném Právu na duševní vlastnictví a prodej Produktů, které obsahují Práva na duševní vlastnictví, nezajišťují Kupujícímu žádná práva nebo titul k Právům na duševní vlastnictví.

ČLÁNEK 16.
SANKCE.

Kupující bude dodržovat všechny platné právní předpisy a jiné úpravy a vyhlášky státních orgánů, které platí v zemi, jejíž jurisdikce je v platnosti, a nebude porušovat žádné státní ani mezinárodní obchodní, hospodářské nebo finanční sankce ani embarga („Sankce“), které se ho týkají. Kupující prohlašuje, že na něj ani žádného jeho ředitele, úředníka, agenta, zaměstnance nebo mateřský/dceřiný subjekt, ani na žádného koncového uživatele Produktů se nevztahuje žádná Sankce, ani není vlastnictvím, nepodléhá zcela ani částečně, přímo či nepřímo kontrole jakékoliv strany, která je předmětem jakýchkoliv Sankcí. Kupující prohlašuje, že v současné době má a bude dbát na to, aby po dobu platnosti Kupní smlouvy u něj platily všechny příslušné procesy, monitorovací opatření a interní kontroly za účelem zajištění shody se všemi Sankcemi, které se ho týkají. Kupující prohlašuje, že nebude přímo ani nepřímo re-exportovat, přeprodávat ani jinak zcizovat Produkty do žádné země, na které se vztahuje embargo na základě zákonných a výkonných předpisů Organizace spojených národů, Evropské unie nebo Spojených států. Navíc Kupující potvrzuje, že Produkty nebudou používané k činnosti, která se týká navrhování, vývoje, výroby, použití nebo skladování jaderných, chemických nebo biologických zbraní či munice.

ČLÁNEK 17.
PRÁVNÍ ŘÁD.

Kupní smlouva se řídí polským materiálním právem a v souladu s ním by měla být vykládána, s výjimkou kolizních norem a ustanovení úmluvy Spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11. dubna 1980.

ČLÁNEK 18.
ZÁSADY ŘEŠENÍ SPORŮ. JURISDIKCE SOUDŮ.

Veškeré spory a nároky vyplývající z Kupní smlouvy, včetně veškerých sporů týkajících se jejího porušení, výpovědi nebo neplatnosti, neplnění nebo nenáležitého plnění Objednávky, neplnění nebo nenáležitého plnění záručních povinností, které nebyly vyřešeny smírčí cestou Stranami, budou řešené polskými obecnými soudy, místně příslušné podle Prodávajícího.

ČLÁNEK 19.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

19.1 S výhradou Článku 1.4. a Článku 7.2. VOP může být Kupní smlouva změněna nebo doplněna zcela nebo částečně, kdykoliv, v písemné formě, jinak jsou změny či doplnění neplatná, formou písemného dodatku podepsaného osobami oprávněnými k zastupování Stran.

19.2 Kupující nesmí předat jakákoliv svá práva ani povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

19.3 Pokud bude jakékoliv ustanovení Kupní smlouvy uznáno za neplatné nebo neproveditelné soudem s příslušnými kompetencemi, jakékoliv jurisdikce, pak bude nahrazeno alternativním ustanovením, které bude rozsahem, účinkem a proveditelnosti co nejbližší původnímu ustanovení a tato neplatnost nebo neproveditelnost nezpůsobí neplatnost ostatních ustanovení Kupní smlouvy, která budou nadále zcela platná.

19.4 Kupující při zasílání Kupní objednávky prohlašuje a ujišťuje Prodávajícího, že má plné právo a oprávnění k uzavření Kupní smlouvy, všechny nezbytné činnosti příslušných orgánů Kupujícího byly provedeny za účelem potvrzení uzavření a naplnění Kupní smlouvy a neexistuje žádný smluvní závazek ani jiné povinnosti, které by mu znemožnily podepsání nebo plnění Kupní smlouvy.

19.5 Pokud VOP nestanoví výslovně jinak, veškerá oznámení a korespondence Stran Kupní smlouvy bude doručovaná Prodávajícímu na adresu uvedenou v Článku 1.2 písm. c) VOP, a Kupujícímu na adresu uvedenou v Objednávce. Veškerá korespondence, oznámení nebo veškeré jiné zprávy nebo prohlášení v písemné formě zasílané jednou Stranou druhé Straně doporučeným dopisem na poslední korespondenční adresu uvedenou druhou Stranou podle Smlouvy bude považována za účinně doručenou druhé Straně, přičemž za datum doručení bude uznáno také datum uplynutí termínu pro převzetí zásilky po první oznámení o doporučené zásilce zaslané na poslední korespondenční adresu uvedenou druhou Stranou nebo vrácení zásilky poštou s poznámkou „adresát neznámy“ nebo podobnou.

19.6 Pokud Kupující dostane od Prodávajícího na vědomí VOP v jiném jazyce, než v jakém byla uzavřená Smlouva (jazyk smlouvy), pak to slouží výhradně usnadnění porozumění. V případě rozdílů ve výkladu je závazný text vyhotovený v jazyce smlouvy.

Příloha 1 Všeobecných obchodních podmínek Kan sp. z o.o.

Informační povinnost uvedená v čl. 13 odst. 1 a 2 obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) z 27. dubna 2016.

1. Správcem osobních údajů Kupujících – fyzických osob, které provozují hospodářskou činnost je KAN sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

2. S pověřencem pro ochranu údajů je možné se spojit na e-mailové adrese: [email protected].

3. Osobní údaje poskytnuté Správci budou zpracovávané výhradně za účelem plnění Kupní smlouvy a vymáhání nároků vyplývajících z uzavřené Smlouvy.

4. Osobní údaje poskytnuté Kupujícím nebudou předávané jiným odběratelům ani do třetího státu.

5. Poskytnuté osobní údaje budou uchovávané po dobu platnosti smlouvy a také po dobu vymáhání nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy.

6. Kupující, kteří poskytují své osobní údaje, mají právo na přístup k obsahu údajů, právo na jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, právo na převod údajů, právo podat stížnosti proti zpracování.

7. Subjekty, kterých se údaje týkají, mají také právo podat stížnost k řediteli Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud usoudí, že zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího porušuje předpisy obecného nařízení o ochraně osobních údajů z 27. dubna 2016. (GDPR).

8. Osobní údaje Kupujících budou zpracovávané automaticky, včetně rovněž ve formě profilování. Automatické rozhodování bude probíhat za účasti lidského faktoru a s dodržením zásad transparentnosti, zákonnosti a přiměřenosti za účelem posouzení některých osobních faktorů jako produktové preference, ekonomická situace, zájmy a výsledkem tohoto zpracování bude výběr nabídky podle potenciálních potřeb Kupujících.

9. Každé poskytnutí osobních údajů Kupujícími je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření a plnění Smlouvy.

Všeobecné obchodní podmínky KAN Sp. z o.o. platí od 23/11/2018.


Nastavenia súborov cookie

Súbory cookie používame na poskytovanie rôznych služieb, ich neustále zlepšovanie, zobrazovanie reklám na základe vašich preferencií na našich webových stránkach a na sprístupnenie funkcií sociálnych sietí. Niektoré súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie našej webovej stránky a na to, aby ste mohli používať jej funkcie. S vaším súhlasom používame aj analytické súbory cookie na zlepšenie našich webových stránok a marketingové súbory cookie na zobrazovanie reklám a obsahu na našich webových stránkach. Ďalšie informácie o súboroch cookie a ich používaní.
Kliknutím na „Súhlasím so všetkým“ súhlasíte s používaním všetkých súborov cookie. Kliknutím na „Nastaviť súbory cookie“ si môžete vybrať, s ktorými súbormi cookie súhlasíte. Nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť alebo svoj súhlas odvolať.

Nastavenia súborov cookie

Tento nástroj pomáha vybrať a deaktivovať rôzne tagy/trackery/analytické nástroje používané na tejto internetovej stránke.