Space

Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

- DOLOŽKA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2. KONTAKTNÉ ÚDAJE SPÁVCU A ÚRADNÍKA PRE OCHRANU ÚDAJOV

3. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH PREVÁDZKOVATEĽOM

4. INFORMAČNÁ DOLOŽKA PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

5. INFORMAČNÁ DOLOŽKA PRE ÚČASTNÍKOV ŠKOLENIA

6. INFORMAČNÁ DOLOŽKA ZÁKAZNÍK - ZMLUVNÝ PARTNER

7.INFORMAČNÁ DOLOŽKA PRE ZAMESTNANCOV ZÁKAZNÍKA / ZMLUVNÉHO PARTNERA / PREDSTAVENSTVO / PREDSTAVENSTVO / ZMOCNENCOV

8. INFORMAČNÁ DOLOŽKA PRE DODÁVATEĽOV

9. INFORMAČNÁ DOLOŽKA PRE OSOBY, KTORÉ KONTAKTUJÚ SPRÁVCU PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU A POŠTOVEJ KOREŠPONDENCIE

10. INFORMAČNÁ DOLOŽKA PRE OSOBY, KTORÉ TELEFONICKY KONTAKTUJÚ SPRÁVCU (NAHRÁVANIE ROZHOVOROV)

11. INFORMAČNÁ DOLOŽKA PRE PREDPLATITEĽOV OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ

12.INFORMAČNÁ DOLOŽKA TÝKAJÚCA SA SPRACÚVANIA ÚDAJOV NA ÚČELY KAMEROVÉHO MONITORINGU

13. PRÁVA SUBJEKTU, KTORÉHO SA ÚDAJE TÝKAJÚ, SPOJENÉ S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

14. INFORMÁCIE O SÚBOROCH COOKIE

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Zásady obsahujú informačné doložky o spracúvaní osobných údajov Správcom údajov - KAN Společnost z o.o. (s. r. o.), ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

  2. Tieto Zásady boli vytvorené s cieľom vysvetliť, ako chránime osobné údaje. Osobné údaje používame len na účely a spôsobom opísaným v týchto Zásadách. Zásady ochrany osobných údajov predstavujú splnenie informačnej povinnosti, ktorú má spoločnosť KAN Spółka z o.o. v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR“.

  3. Nižšie sú uvedené informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a uchovávame. Vždy vás informujeme o konkrétnom účele spracovania údajov a o právach dotknutých osôb.

  4. Na účely týchto Zásad sa nasledujúcimi definíciami rozumejú:

  (a) „Kandidát“ -      ;znamená osobu, predovšetkým účastníka našich školení, ale aj fyzickú osobu, ktorá sa zúčastňuje alebo plánuje zúčastniť na výberovom konaní, ktoré prebieha u Správcu alebo na budúcich výberových konaniach, ktoré budú prebiehať u Správcu, alebo ktorá predtým súhlasila s uchovávaním svojich osobných údajov v Databáze kandidátov, ; ;

    

  b) „Dotknutou osobou“ sa rozumie subjekt, ktorého osobné údaje Správca spracúva, vrátane Uchádzača, Zákazníka a ich zamestnancov, zástupcov, splnomocnencov, osôb, ktoré súhlasili s marketingovou komunikáciou, kontaktných osôb, osôb, ktoré sa zúčastňujú školení organizovaných Správcom, ; ; c) „Orgán“ dozorný orgán, sa rozumie riaditeľ Úradu na ochranu osobných údajov, ul.

   Stawki 2, 00-193 Varšava d) „GDPR“ sa vzťahuje na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 2.

   KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU A ÚRADNÍKA PRE OCHRANU ÚDAJOV 1. Správcom údajov je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin,ďalej len „ADO“ alebo „Správca“.

   2.

   V otázkach ochrany osobných údajov je možné kedykoľvek kontaktovať Správcu: a) prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na Internetových stránkach: http://pl.kan-therm.com/contact/formularz_zapytanie.html b) klasickou poštou na adrese Správca údajov: ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin

   c) prostredníctvom e-mailu: [email protected]

   3. Úradníkom pre ochranu údajov v spoločnosti KAN Spółka z o.o. je Agnieszka Kondel.

   Úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať e-mailom: [email protected] 4.

     

    Ak: a) chcete kontaktovať spoločnosť ADO v záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov, b) ;máte otázky týkajúce sa osobných údajov, spôsobov spracovania ADO alebo pripomienky k týmto zásadám, c) chcete uplatniť svoje práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ktoré spracúva spoločnosť KAN Spółka z o.o. ako ich správca, môžete nás kontaktovať elektronickou alebo klasickou poštou, kontaktné údaje sú uvedené v bode 2 vyššie.

    3. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH SPRÁVCOM

    1. „Osobné údaje“ sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo potenciálne identifikovateľnej fyzickej osoby. Potenciálne identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe identifikátorov, ako sú meno a priezvisko, identifikačné číslo, údaje o bydlisku, internetový identifikátor alebo jeden či viac prvkov, ktoré opisujú fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby. Počítajú sa tieto informácie: IP adresa, forma oslovenia, meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

    2. Spoločnosť KAN Sp. z o.o. spracúva tieto osobné údaje:

     4.

     INFORMAČNÁ DOLOŽKA PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE 1. Správcom údajov je spoločnosť KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. V záležitostiach týkajúcich sa osobných údajov spracúvaných Správcom môžete otázky zasielať na kontaktné údaje uvedené v oddiele 2 týchto Zásad.

     2. Ak ste nám zaslali CV, informujeme Vás, že zaslanie osobných údajov z Vášho CV Správcovi, a to aj v širšom rozsahu, ako je uvedené v § 22 ods. 1 Zákonníka práce, predstavuje súhlas so spracovaním týchto údajov Správcom na účely výberového konania, a to bez ohľadu na preferovaný právny základ zamestnávania Zákazníkom Správcu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním. Správca v mene Zákazníka pracuje s osobnými údajmi od okamihu, keď sú údaje Uchádzačov poskytnuté Zákazníkovi, čo je vždy založené na predchádzajúcom súhlase dotknutej osoby (Uchádzača).

     3.

     Vaše osobné údaje získané počas náborového procesu budú spracúvané: a) v prípade náboru zameraného na zamestnanie na základe pracovnej zmluvy za účelom splnenia zákonných povinností súvisiacich s náborovým procesom, najmä Zákonníka práce - právnym základom je zákonná povinnosť Správcu (čl.

     6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR v súvislosti s ustanoveniami Zákonníka práce), b) v prípade náboru zameraného na zamestnanie na základe občianskoprávnej zmluvy - právnym základom spracúvania údajov obsiahnutých v dokumentoch žiadosti o zamestnanie je začatie predzmluvných činností (čl.

     6 ods. 1 písm. b) GDPR), c) na účely budúcich náborov, vrátane doplnenia Databázy uchádzačov v prípade, že so spracúvaním údajov na tento účel súhlasíte - právnym základom spracúvania je súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), d) na účely výberu uchádzačov, overenia vašej kvalifikácie a zručností a určenia podmienok spolupráce - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

     Oprávneným záujmom Správcu je preverenie uchádzačov o zamestnanie a určenie podmienok prípadnej spolupráce, e) na účely zistenia alebo vymáhania akýchkoľvek nárokov alebo obrany proti nim zo strany Správcu- právnym základom spracúvania údajov je oprávnený záujem Správcu(článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

     4. Príjemcami údajov sú subjekty, ktoré poskytujú náborové služby v mene Správcu a iné podporné služby, t. j. dodávatelia informačných systémov a IT služieb [poštový hosting a databázové systémy], poštoví operátori a kuriéri.

     5. Vaše osobné údaje budú spracúvané až do ukončenia tohto výberového konania a výberu uchádzača alebo uchádzačov Správcom a v rozsahu, v akom je spracúvanie založené na súhlase - až do jeho odvolania, v prípade súhlasu so spracovaním údajov na účely budúceho náboru budú údaje spracúvané maximálne 2 roky. Doba spracúvania sa môže vždy predĺžiť o obdobie do premlčania nárokov, ak je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné na uplatnenie alebo vymáhanie akýchkoľvek nárokov alebo na obhajobu takýchto nárokov zo strany Správcu. Po uplynutí tejto doby sa údaje spracúvajú len v rozsahu a počas obdobia, ktoré vyžaduje zákon.

     6. Súhlasy uvedené v predchádzajúcom odseku možno kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním. Správca požiada o odvolanie súhlasov písomne alebo elektronicky.

     7. Máte práva uvedené v článku 13 týchto Zásad.

     8. Vyžaduje sa poskytnutie informácií v rozsahu článku 22 ods. 1 Zákonníka práce:

      5. INFORMAČNÁ DOLOŽKA PRE ÚČASTNÍKOV ŠKOLENIA

      1. Správcom údajov je spoločnosť KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. V záležitostiach týkajúcich sa osobných údajov spracúvaných Správcom môžete otázky zasielať na kontaktné údaje uvedené v oddiele 2 týchto Zásad.

      2. Vaše osobné údaje budú spracované na účely:

      a) plnenie zmluvy a výkon činností v súvislosti s uzatvorenou zmluvou v súvislosti s vykonávaním a organizáciou školení (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), b) plnenie právnych povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, poistných predpisov a daňových predpisov - v tejto oblasti je právnym základom povinnosť, ktorú má ADO (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

       (c) GDPR), c) vznik alebo vymáhanie akýchkoľvek nárokov alebo obhajoba takýchto nárokov zo strany Správcu - právnym základom spracúvania údajov je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), d) marketing vlastných produktov alebo služieb spoločnosti (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - ak ste udelili súhlas alebo písm. f) GDPR - ;naším oprávneným záujmom je informovať vás o našej obchodnej ponuke.

      3. Vaše osobné údaje sa budú uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktorý ste udelili súhlas, pričom sa bude systematicky kontrolovať a vyhodnocovať ich užitočnosť. Budú sa spracúvať najmä počas trvania zmluvy, nie však dlhšie ako počas trvania zmluvy, a v prípade súhlasu až do jeho odvolania. Pokiaľ sa údaje spracúvajú na účely zasielania marketingového obsahu, budú sa spracúvať dovtedy, kým svoj súhlas neodvoláte alebo nepodáte sťažnosť proti takémuto spracovaniu. Doba spracúvania osobných údajov sa môže vždy predĺžiť o obdobie do premlčania nárokov, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na vymáhanie akýchkoľvek nárokov alebo na obranu proti takýmto nárokom zo strany Správcu. Po uplynutí tejto doby sa údaje spracúvajú len v rozsahu a počas obdobia, ktoré vyžadujú právne predpisy vrátane daňových a účtovných zákonov.

      4. Príjemcom osobných údajov budú: vybrané subjekty, ktoré pomáhajú pri marketingových kampaniach a propagácii ponúk, ak ste súhlasili so zasielaním obchodných informácií elektronickými prostriedkami vrátane aktuálnej ponuky spoločnosti, dodávatelia informačných systémov a IT služieb spoločnosti, subjekty, ktoré poskytujú služby v prospech spoločnosti na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami, vrátane právnych služieb, poštoví operátori a kuriéri.

      5. Máte práva uvedené v článku 13 týchto Zásad.

      6. Máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na účely zasielania marketingového obsahu. Okrem toho máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov na účely založené na oprávnených záujmoch spoločnosti z dôvodov súvisiacich s vašou jedinečnou situáciou.

      7. V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu môžete uvedený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním. Správca požiada o odvolanie súhlasov písomne alebo elektronicky.

      8. Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy o školení a je dobrovoľné v ďalšom rozsahu.

        6.

        INFORMAČNÁ DOLOŽKA ZÁKAZNÍK - ZMLUVNÝ PARTNER 1. Správcom údajov je spoločnosť KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. V záležitostiach týkajúcich sa osobných údajov spracúvaných Správcom môžete otázky zasielať na kontaktné údaje uvedené v oddiele 2 týchto Zásad.

        2.

        Vaše osobné údaje budú chránené a spracúvané na tieto účely: a) plnenie zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je dotknutá osoba, t. j. zákazník alebo Zmluvný partner, alebo na začatie činností na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy (na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR), b) marketing vlastných produktov alebo služieb spoločnosti (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).  

        6 ods. 1 písm. a), ak ste s tým súhlasili, alebo písm. f) GDPR) - ;naším oprávneným záujmom je informovať vás o našich obchodných ponukách. c) sledovanie nášho oprávneného záujmu pri preukazovaní alebo vymáhaní pohľadávok alebo obrane proti pohľadávkam (právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) 3. Vaše osobné údaje sa budú uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktorý ste udelili súhlas, pričom sa bude systematicky kontrolovať a vyhodnocovať ich užitočnosť. Spracúvajú sa najmä počas trvania zmluvy, nie však dlhšie, ako je trvanie zmluvy. Doba spracúvania osobných údajov sa môže vždy predĺžiť o obdobie do premlčania nárokov, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na vymáhanie akýchkoľvek nárokov alebo na obranu proti takýmto nárokom zo strany Správcu. Po uplynutí tejto doby sa údaje spracúvajú len v rozsahu a počas obdobia, ktoré vyžadujú právne predpisy vrátane daňových a účtovných zákonov. Pokiaľ sa údaje spracúvajú na účely zasielania marketingového obsahu, budú sa spracúvať dovtedy, kým svoj súhlas neodvoláte alebo nepodáte sťažnosť proti takémuto spracovaniu.

        4. Príjemcami osobných údajov budú: dopravcovia, ktorí zabezpečujú prepravu/doručenie na základe objednávky spoločnosti, banky, ktoré zabezpečujú platby, vybrané subjekty, ktoré pomáhajú pri marketingových kampaniach a propagácii ponúk, ak ste súhlasili so zasielaním obchodných informácií elektronickými prostriedkami vrátane informácií o aktuálnej ponuke spoločnosti, dodávatelia informačných systémov a IT služieb spoločnosti, subjekty, ktoré v mene spoločnosti poskytujú služby na plnenie zmluvy s vami vrátane právnych služieb, poštoví operátori a kuriéri.

        5. Máte práva uvedené v článku 13 týchto Zásad.

        6. Máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na účely zasielania marketingového obsahu. Okrem toho máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov na účely založené na oprávnených záujmoch spoločnosti  právo podať sťažnosť z dôvodov týkajúcich sa vašej jedinečnej situácie.

        7. V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu môžete uvedený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním. Správca požiada o odvolanie súhlasov písomne alebo elektronicky.

        8. Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej so Zákazníkom a je dobrovoľné v ďalšom rozsahu.

        7. INFORMAČNÁ DOLOŽKA PRE ZAMESTNANCOV ZÁKAZNÍKA / ZMLUVNÉHO PARTNERA / PREDSTAVENSTVO / PARTNEROV / ZÁSTUPCOV

        1. Správcom údajov je spoločnosť KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. V záležitostiach týkajúcich sa osobných údajov spracúvaných Správcom môžete otázky zasielať na kontaktné údaje uvedené v oddiele 2 týchto Zásad.

        2. Vaše osobné údaje poskytol Správcovi náš zmluvný partner, ktorého  zastupujete/ ste jeho zamestnancom/spolupracovníkom, alebo sme ich získali z verejných registrov (napr. obchodné registre, súdne registre, živnostenské registre, KRS/CEIDG) v súvislosti s plnením obchodnej zmluvy, ktorá zaväzuje Správcu voči subjektu, ktorý zastupujete/ ste jeho zamestnancom/spolupracovníkom.

        Budeme spracúvať tieto kategórie vašich osobných údajov: a) v prípade zastupujúcich osôb: meno/mená a priezvisko/priezviská, funkcia v zastupiteľskom orgáne, pozícia, e-mailová adresa, telefónne číslo, b) v prípade iných osôb: meno/mená a priezvisko/priezviská, e-mailová adresa, telefónne číslo, pozícia.

        3.  Správca spracúva vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov spoločnosti ADO alebo tretej strany - na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR - za ktoré spoločnosť ADO ;považuje: uzatvorenie a plnenie obchodnej zmluvy, ktorá zaväzuje spoločnosť ADO a subjekt, ktorý zastupujete/ktorého ste zamestnancom/spolupracovníkom, a okrem toho vznik, vymáhanie a obhajobu nárokov.

        4. Príjemcami osobných údajov budú: dopravcovia, ktorí zabezpečujú prepravu/doručenie na základe objednávky spoločnosti, banky, ktoré zabezpečujú platby, vybrané subjekty, ktoré pomáhajú pri marketingových kampaniach a propagácii ponúk, ak ste súhlasili so zasielaním obchodných informácií elektronickými prostriedkami vrátane aktuálnej ponuky spoločnosti, dodávatelia informačných systémov a IT služieb spoločnosti, subjekty, ktoré poskytujú služby v mene spoločnosti na plnenie zmluvy s vami vrátane právnych služieb, poštoví operátori a kuriéri.

        5. Máte práva uvedené v článku 13 týchto Zásad.

        6. Máte právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov - na spracovanie osobných údajov na účely založené na oprávnených záujmoch  ; máte právo podať sťažnosť z dôvodov týkajúcich sa vašej jedinečnej situácie.

        7. Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej so Zákazníkom a je dobrovoľné v ďalšom rozsahu.

          8.INFORMAČNÁ DOLOŽKA PRE DODÁVATEĽOV

          1. Správcom údajov je spoločnosť KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. V záležitostiach týkajúcich sa osobných údajov spracúvaných Správcom je možné kontaktovať kontaktné údaje uvedené v bode 2 týchto zásad.2.

          Vaše osobné údaje sa budú spracúvať na tieto účely: a) plnenie zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je dotknutá osoba, t. j. dodávateľ/zákazník, alebo na začatie činností na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy (čl.

          (b) GDPR), b) plnenie právnych povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, predpisov o poistení a daňových predpisov - v tejto oblasti je právnym základom povinnosti oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), c) vznik alebo vymáhanie akýchkoľvek pohľadávok alebo obhajoba takýchto pohľadávok zo strany Správcu - právnym základom spracúvania údajov je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), 3. spracúvanie osobných údajov - právnym základom spracúvania údajov je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Príjemcami údajov budú: subjekty, ktoré poskytujú služby v prospech Správcu, t. j. dodávatelia informačných systémov a IT služieb, poštoví operátori a kuriéri, banky v oblasti vyplácania odmien, subjekty oprávnené zo zákona, subjekty, ktoré poskytujú služby v prospech spoločnosti potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami, vrátane právnych služieb.

          4. Vaše osobné údaje sa budú spracúvať počas trvania zmluvy a po jej ukončení, zvyčajne maximálne 6 rokov. Doba spracúvania sa môže vždy predĺžiť o obdobie do premlčania nárokov, ak je spracúvanie vašich údajov nevyhnutné na uplatnenie alebo vymáhanie akýchkoľvek nárokov alebo na obhajobu takýchto nárokov zo strany Správcu. Po uplynutí tejto doby sa údaje spracúvajú len v rozsahu a po dobu stanovenú zákonom, napr. v oblasti archivácie dokumentácie.

          5. Máte práva uvedené v článku 13 týchto Zásad.

          6. Máte právo podať sťažnosť na spracovanie vašich osobných údajov na účely založené na oprávnených záujmoch spoločnosti z dôvodov súvisiacich s vašou jedinečnou situáciou.

          7. Poskytnutie údajov je zmluvnou požiadavkou.  Dôsledkom neposkytnutia týchto údajov je nemožnosť uzavrieť zmluvu.

           9.

           INFORMAČNÁ DOLOŽKA PRE OSOBY, KTORÉ KONTAKTUJÚ SPRÁVCU 1. Správcom údajov je spoločnosť KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. V záležitostiach týkajúcich sa osobných údajov spracúvaných Správcom môžete otázky zasielať na kontaktné údaje uvedené v oddiele 2 týchto Zásad.

           2. Vaše údaje sa spracúvajú na účely vybavenia vašej otázky/korešpondencie - poskytnutia odpovede na vaše otázky, pretože oprávneným záujmom Správcu je vybavovanie otázok a korešpondencie, stanovenie alebo vymáhanie akýchkoľvek nárokov alebo obrana proti takýmto nárokom zo strany Správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

           3. Príjemcom údajov budú: subjekty, ktoré poskytujú služby v prospech Správcu, t. j. dodávatelia informačných systémov a IT služieb [mail hosting a databázové systémy], právnych služieb, poštoví operátori a kuriéri, subjekty oprávnené zo zákona.

           4. Vaše osobné údaje sa spracúvajú počas trvania výmeny korešpondencie a po skončení výmeny korešpondencie spravidla maximálne do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nárokov. Doba spracúvania sa môže vždy predĺžiť o obdobie do premlčania nárokov, ak je spracúvanie vašich údajov nevyhnutné na uplatnenie alebo vymáhanie akýchkoľvek nárokov alebo na obhajobu takýchto nárokov zo strany Správcu. Po uplynutí tejto doby sa údaje spracúvajú len v rozsahu a po dobu stanovenú zákonom, napr. v oblasti archivácie dokumentácie.

           5. Máte práva uvedené v článku 13 týchto Zásad.

           6. Máte právo podať sťažnosť na spracovanie vašich osobných údajov na účely založené na oprávnených záujmoch spoločnosti z dôvodov súvisiacich s vašou jedinečnou situáciou.

           7. Poskytnutie údajov je zmluvnou požiadavkou.  Dôsledkom neposkytnutia týchto údajov je nemožnosť uzavrieť zmluvu.

            1O.

            INFORMAČNÁ DOLOŽKA PRE OSOBY, KTORÉ TELEFONICKY KONTAKTUJÚ SPRÁVCU (NAHRÁVANIE ROZHOVOROV) 1. Správcom údajov je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. V záležitostiach týkajúcich sa osobných údajov spracúvaných Správcom je možné kontaktovať kontaktné údaje uvedené v bode 2 týchto zásad.

             2. Vaše údaje budú spracúvané na účely vybavenia vašej požiadavky/telefonického rozhovoru - poskytnutie odpovedí na otázky; osobné údaje budú spracúvané na účely monitorovania kvality poskytovaných služieb záujemcom zo strany Správcu, zabezpečenia právneho záujmu osoby, ktorej osobné údaje budú zaznamenané v systéme zaznamenávania telefonických rozhovorov a právneho záujmu Správcu.

             3. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu, t. j. na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

             4. Príjemcami údajov budú: subjekty, ktoré poskytujú služby v prospech Správcu, t. j. dodávatelia informačných systémov a IT služieb [hosting pošty a databázové systémy], dodávateľ telekomunikačných služieb - KOBA Spółka z o.o., právne služby, poštoví operátori a kuriéri, subjekty oprávnené zo zákona, ako aj spoločnosť KANEX Sp. z o.o. so sídlom v Kleosine.

             5. Vaše osobné údaje sa budú spracovávať počas trvania rozhovorov a po ich skončení, zvyčajne maximálne 12 mesiacov. Doba spracúvania sa môže vždy predĺžiť o obdobie do premlčania nárokov, ak je spracúvanie vašich údajov nevyhnutné na uplatnenie alebo vymáhanie akýchkoľvek nárokov alebo na obhajobu takýchto nárokov zo strany Správcu.

             6. Poskytnutie údajov je dobrovoľné.

             7. V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu môžete uvedený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním. Správca požiada o odvolanie súhlasov písomne alebo elektronicky.

             8. Máte práva uvedené v článku 13 týchto Zásad.

             11.

              INFORMÁCIA PRE PRÍJEMCOV OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ 1.Správcom ; vašich osobných údajov je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. V záležitostiach týkajúcich sa osobných údajov spracúvaných Správcom je možné kontaktovať kontaktné údaje uvedené v bode 2 týchto zásad.

             2.

               Vaše osobné údaje budú spracúvané: a) na účely zasielania marketingových informácií na základe súhlasu, ktorý ste nám poskytli - ; článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR na účely marketingu vlastných produktov alebo služieb spoločnosti (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) - ;naším oprávneným záujmom je informovať vás o našej obchodnej ponuke.

             3. Príjemcom údajov budú: subjekty, ktoré poskytujú služby v prospech Správcu, t. j. dodávatelia informačných systémov a IT služieb [hosting pošty a databázové systémy, e-mail marketing, marketingové agentúry], subjekty oprávnené zo zákona, právne služby, poštoví operátori a kuriéri, subjekty oprávnené zo zákona.

             4. Vaše údaje sa budú spracúvať, kým svoj súhlas neodvoláte, a užitočnosť údajov sa bude pravidelne overovať. Doba spracúvania sa môže vždy predĺžiť o obdobie do premlčania nárokov, ak je spracúvanie vašich údajov nevyhnutné na uplatnenie alebo vymáhanie akýchkoľvek nárokov alebo na obhajobu takýchto nárokov zo strany Správcu. 

             5. Máte práva uvedené v článku 13 týchto Zásad.

             6. Máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na účely zasielania marketingového obsahu. Okrem toho máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na účely založené na oprávnených záujmoch spoločnosti právo podať sťažnosť z dôvodov týkajúcich sa vašej jedinečnej situácie. 

             7. V prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu môžete udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním. Správca požiada o odvolanie súhlasov písomne alebo elektronicky.

             8. Profilovanie - na základe poskytnutých osobných údajov vykonávame profilovanie, t. j. automatické vyhodnocovanie určitých osobných faktorov. Profilovanie vykonávame s cieľom lepšie pochopiť záujmy a potreby týkajúce sa produktov a služieb, ktoré ponúkame. Na základe profilu vám budeme posielať informácie prispôsobené vašim preferenciám, okrem iného v oblasti prispôsobenia obsahu a zasielaných propagačných, vzdelávacích a informačných materiálov, ponúkaných produktov, prieskumov trhu a verejnej mienky, vykonávania meraní, ktoré nám umožnia zlepšiť naše služby. Na profilovanie používame tieto údaje: meno, priezvisko, vek, pohlavie, jazyk, dátum narodenia, miesto, typ zakúpeného produktu, zdroj údajov.

             9. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na to, aby ADO mohla kontakt použiť na účely uvedené v bode 2.

             12. INFORMAČNÁ DOLOŽKA TÝKAJÚCA SA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY KAMEROVÉHO MONITORINGU

             1. S cieľom zabezpečiť bezpečnosť osôb zdržiavajúcich sa v sídle spoločnosti KAN Spółki z o.o., ochranu majetku a kontrolu výroby, ako aj utajenie informácií, ktorých prezradenie by mohlo spôsobiť Správcovi škodu, Správca zaviedol osobitný dohľad vo forme technických prostriedkov, ktoré umožňujú zaznamenávanie obrazu - monitorovanie kamerou.

             2. Správcom údajov je spoločnosť KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. V záležitostiach týkajúcich sa osobných údajov spracúvaných Správcom môžete otázky zasielať na kontaktné údaje uvedené v oddiele 2 týchto Zásad.

             3. Vaše osobné údaje budú spracúvané s cieľom zabezpečiť bezpečnosť osôb zdržiavajúcich sa v sídle spoločnosti KAN Spółki z o.o., ochranu majetku a kontrolu výrobného procesu a skladovania, ako aj utajenie informácií, ktorých zverejnenie by mohlo spôsobiť škodu Správcovi, t. j. na základe oprávneného záujmu Správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

             4. Príjemcom údajov budú: subjekty, ktoré poskytujú služby v prospech Správcu, t. j. dodávatelia informačných systémov a IT služieb, spoločnosti poskytujúce služby na ochranu osôb a majetku, subjekty oprávnené zo zákona. Záznamy z kamerového systému sa môžu sprístupniť oprávneným zamestnancom Správcu, členom Správcovských orgánov.

             5. Vaše údaje vo forme záberov zachytených na záznamoch z kamerového systému sa uchovávajú maximálne 3 mesiace a potom sa prepíšu ďalšími záznamami.

             6. Máte práva uvedené v článku 13 týchto Zásad.

             7. Máte právo podať sťažnosť na spracovanie vašich osobných údajov na účely založené na oprávnených záujmoch spoločnosti z dôvodov súvisiacich s vašou jedinečnou situáciou.

             8. Poskytovanie údajov je spojené s pobytom v sídle Spoločnosti. Správca zodpovedajúcim spôsobom označil monitorované územie.

              13. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

              1. V prípade uplatnenia vašich práv zašlite korešpondenciu na adresu uvedenú v bode 2. e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Pošlite nám tiež všetky potrebné informácie, aby sme vás mohli jednoznačne identifikovať.

              2.  

               

               

              Máte právo: ; a) na prístup k obsahu vašich osobných údajov vrátane vyžiadania ich kópie, b) požadovať opravu, c) na vymazanie vašich osobných údajov (právo byť zabudnutý), ; d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ; e) na prenos vašich osobných údajov k inému správcovi, ak je spracúvanie založené na zmluve [čl. 

              6 ods. 1 písm. b) GDPR], ; alebo súhlasu [čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR], f) právo podať sťažnosť proti spracúvaniu osobných údajov, najmä proti priamemu marketingu na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

              Máte právo podať sťažnosť proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely založené na článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR z dôvodov týkajúcich sa vašej jedinečnej situácie. g) právo podať sťažnosť riaditeľovi Úradu na ochranu osobných údajov. h) právo odvolať svoj súhlas, ktoré môžete urobiť kedykoľvek. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie údajov vykonané pred jeho odvolaním. Svoj súhlas môžu kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť predchádzajúceho spracovania.

              3.   V záujme uplatnenia uvedených práv sa obráťte na úradníka pre ochranu údajov na tejto e-mailovej adrese: [email protected] , v prípade kontaktu so spoločnosťou ; prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na Internetových stránkach: http://pl.kan-therm.com/contact/formularz_zapytanie.html alebo klasickou poštou na adrese Správcu: ul. Zdrojowa

              Nastavenia súborov cookie

              Súbory cookie používame na poskytovanie rôznych služieb, ich neustále zlepšovanie, zobrazovanie reklám na základe vašich preferencií na našich webových stránkach a na sprístupnenie funkcií sociálnych sietí. Niektoré súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie našej webovej stránky a na to, aby ste mohli používať jej funkcie. S vaším súhlasom používame aj analytické súbory cookie na zlepšenie našich webových stránok a marketingové súbory cookie na zobrazovanie reklám a obsahu na našich webových stránkach. Ďalšie informácie o súboroch cookie a ich používaní.
              Kliknutím na „Súhlasím so všetkým“ súhlasíte s používaním všetkých súborov cookie. Kliknutím na „Nastaviť súbory cookie“ si môžete vybrať, s ktorými súbormi cookie súhlasíte. Nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť alebo svoj súhlas odvolať.

              Nastavenia súborov cookie

              Tento nástroj pomáha vybrať a deaktivovať rôzne tagy/trackery/analytické nástroje používané na tejto internetovej stránke.